T.C.
DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI
                                                                                                             KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
           
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
 
MÜRACAAT YERİ
 
DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI (İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
 
 
1-
 
 
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali Ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
 
-Matbu Dilekçe,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15 GÜN
2-
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla Eklenen Ek-2 Madde Gereğince; Görevleri Nedeniyle Tahsis Edilen Ortak Kullanım Alanından (Dışarıdan Atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye İşlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
2-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.     
7 GÜN  
3-
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamum Görevlileri Hakkında Başvuru
1-Şikayet Dilekçesi
 (Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)
30+15 GÜN
4-
2860 Sayılı Kanun Kapsamında Yardım Toplama İzin Talebi (İlçe Geneli Kermes) Ve
Yetki Belgesi
1-Dilekçe,
2-Yönetim kurulu kararı,
4- Tüzük,
3-Toplanacak yardım miktarını gösterir keşif raporu,
4-Kermes yapılacak yerle ilgili mutabakat tutanağı,
5-Görevlendirilen kişilerin kimlik fotokopisi,
6- Görevlendirilen kişilerin sabuka kayıtları,
7- Görevlendirilen kişilerin ikişer adet fotoğrafı.
 
 
 
 
 
                2 GÜN
5-
Lokal (İçkisiz/İçkili) İzin Belgesi Düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
20 GÜN
6-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Başvuruda matbu dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Sözleşmesi
3-Garanti Belgesi,
4-Servis Fişi
5-Sözleşme vb.
6-Satıcı veya Sağlayıcı savunması
BAŞVURU HEMEN ALINARAK 5 DAKİKA İÇERİSİNDE İŞLEME TABİ TUTULUR VE KARAR SONUÇLANDIĞINDA İLGİLİSİNE YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR 
(3 Ay)
7-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4-Ruhsat sahibinin/sorumlu müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
7- İş yerinin giriş ve çıkışlarını görebilecek şekilde kamera kurulduğuna dair fatura veya
(montajın yapıldığına dair belge)
15 GÜN
8-
“Apostille” Tasdik Şerhi
Vatandaşlarca Lahey Sözleşmesine taraf ülkelerine gönderilecek olan belgeler(İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler,  Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.)
            10 DAKİKA
9-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
10 GÜN
10-
Vatandaşlardan Elden Veya Posta İle Gelen Dilekçeler
1-Dilekçe,
Kaymakam yada Yazı İşleri Müdürü tarafından havale edilmiş dilekçeler,
NOT: Adı, soyadı, tarih, adres ve imza olmayan dilekçeler işleme alınmaz.
 
                  30 GÜN
11-
BİMER
 
1-Başvuru dilekçesi,
2-İnternet üzerinden yapılan BİMER başvuruları,
30 GÜN
12-
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 
   4982 Sayılı Bilgi Edinme hakkı Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına dair esas ve usuller hakkında yönetmelik hükümlerine göre T.C vatandaşı, Türkiye’de ikamet eden yabancılar, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı kişilerin bilgi belge talepleri.
15 iş günü
(Başvurunun birden fazla kurum kapsaması halinde 30 iş günü)
13-
Evrak Ve Dilekçe Havale İşlemi
Elden veya posta yolu ile gelen resmi evrak ve dilekçeler ilgili kuruma havale edilir.
İVEDİLİKLE
14-
Yurtdışı Bakım Belgesi
 
1-Yrt dışı bakım belgesi, dilekçesi,
2- Yurtdışı bakım belgesi formu,
2 GÜN
15-
Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri
1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde)
2-Didiplin cezası kararı,
3-Disiplin Cezası kararı tebliğ-tebellüğ belgesi 
30 GÜN
16-
Muhtar İzin Başvurusu
1-İzin talep dilekçesi (imzalı-mühürlü)
(İzne ayrılan muhtara 1. Azanın vekalet etmesi asıldır)
 
15 DAKİKA
17-
Muhtar İmza Sirküleri Tasdiki
İmzanın imza ve mührünü taşıyan belge
10 DAKİKA
18-
Muhtarlık Belgesi
Talep ve 1 adet fotoğraf
1 GÜN
19-
Yıpranmış, Kaybolmuş Veya Çalınmış Mühür Müracaatı
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe,
2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak,
3-Mühür bedeli dekontu ve eski berat.
1 AY
20-
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Başvurusu
Dilekçe
15 GÜN
21-
Adli Sicil Belgesi
(Sabuka Kaydı)
1-Dilekçe,
2-Nüfus Cüzdanı (aslı)
10 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 04/01/2018
 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                      İkinci Müracaat Yeri:
İsim                : Mekser AKGÜN                                                                                 İsim                         : Kadir OKATAN
Unvan           : İlçe Yazı İşleri Müdürü                                                                         Unvan                     :Kaymakam
Adres            : İsmet Paşa Mah.Özel İdare Binası. 13.Kat.                                         Adres                      :İsmet Paşa Mah.Özel İdare Binası  .13.Kat.                                            
                           Dulkadiroğlu/K.MARAŞ                                                                                                        Dulkadiroğlu/K.MARAŞ
Tel                  : 0344 223 55 76                                                                                    Tel                           : 0344 223 55 76
Faks              : 0344 223 88 97                                                                                     Faks                       : 0344 223 88 97
E-Posta          akgun.mekser@hotmail.com                                                              E-Posta                  : dulkadiroglu.kaymakamligi@gmail.com
 
 
 
KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE
ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
 
Bakanlar Kurulu Kararı
: 29/6/2009-2009/15169
Resmî Gazete      
: 31.7.2009/27305
 
 
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması
MADDE 3 – (1) Kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(2) İdare, hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açabilir.
(3) İdare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlileri tespit eder. Taşra teşkilatı, tespit edilen birim ve görevlileri bulundukları yerin en büyük mülkî idare amirine bildirir.
Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması
MADDE 4 – (1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veritabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır.
(2) İdare, başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alır ve hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.
Vatandaşın bilgilendirilmesi
MADDE 5 – (1) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla idare, sunduğu hizmetlere ilişkin bilgileri ve mevzuatı, basılı ya da elektronik ortamda duyurur.
(2) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin envanterini ek-1’e göre oluşturarak kurumsal internet sayfasında ve e-Devlet Kapısında en güncel şekli ile yayınlar.
Hizmet standartları oluşturma
MADDE 6 – (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur. Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca, idarenin danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir.
Özürlülerle ilgili tedbirler
MADDE 7 – (1) İdare, sunduğu kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca erişilebilir olması için gerekli tedbirleri alır.
Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) İdare, hizmetleri yerine getirirken başvuru sahibinden istediği bilgi ve belgelerle ilgili düzenlemelerinde aşağıdaki ölçütleri esas alır:
a) Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanır.
b) Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.
c) İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir.
ç) İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.
d) İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
e) Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.
f) Başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hâllerde, formda adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hâllerde en geç üç işgünü içinde verir.
g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlâk ibarelere yer verilmez.
ğ) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır.
Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması
MADDE 9 – (1) İdare, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Başvuru sahiplerine malî yükümlülüklerinin bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvuruları esnasında, ödemek zorunda oldukları malî yükümlülükler, mevzuat dayanakları ile birlikte başvuru sahiplerine açıkça belirtilir.
Kurum içi ve kurum dışı yazışma
MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç beş gün, bilgi ve görüş taleplerini ise en geç onbeş gün içinde yerine getirir. İdare, bilgi ve görüş yazıları için onbeş günü geçmemek üzere ek süre kullanabilir. Bu yazışmalar elektronik ortamda da yapılabilir.
Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması
MADDE 12 – (1) Bizzat yapılan başvurular sırasında başvuru incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlatılır. Talebi hâlinde başvuru sahibine alındı belgesi verilir. Sonradan tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir.
(2) Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süre içinde sonuçlandırılır.
(3) Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesi bildirilir, varsa itiraz mercii ve süresi gösterilir.
Yönetmeliğe uyum
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İdareler, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
1- SIRA NO:
Hizmetlere 1’den başlayarak sıra numarası verilecektir.
2- KURUM KODU:
13/8/1991 tarihli ve 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan, kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Teşkilatı Veritabanında yer alan 14 haneli kodu yazılacaktır. Kodlar arasında hiçbir noktalama işareti veya boşluk bulunmayacaktır.
3- STANDART DOSYA PLANI KODU:
24/3/2005 tarihli ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulması öngörülen standart dosya planındaki kodlar yazılacaktır. 3 haneli ana dosya kodu ile alt düzey kodların tamamı kullanılarak 9 haneye tamamlanacaktır. Kullanılmayan alt düzey kodlar için 0 yazılacaktır. Kodlar arasında hiçbir noktalama işareti veya boşluk bulunmayacaktır.
4- HİZMETİN ADI:
Bu bölüme idarenin yürüttüğü bütün hizmetler açık ve anlaşılır şekilde yazılacaktır.
5- HİZMETİN TANIMI:
Hizmetin mahiyetini belirten bir tanım yapılacaktır.
6- HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI:
Hizmetin yerine getirilmesinde idareye görev, yetki ve sorumluluk veren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, genelge, tebliğ ve benzeri düzenlemelerin adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır.
7- HİZMETTEN YARARLANANLAR:
Kurumun sunduğu hizmetten yararlananlar yazılacaktır. Örnek: Vatandaş, sivil toplum kuruluşu, özel sektör veya kamu kurumları.
8- HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI:
Söz konusu hizmeti sunmakla görevli, yetkili veya sorumlu idarenin adı yazılacaktır. Hizmeti yerine getiren idare, bu bölümde yer alan Merkezî İdare; Taşra Birimleri; Mahallî İdare; Diğer (özel sektör vb.) başlıklarının altına ismen yazılacaktır.
9- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
Başvurulu hizmetler için başvuruda istenen belgeler ve bunların dayandığı mevzuatın adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Hizmet başvurulu olmayıp kurumca resen sunuluyor ise (-) işareti konularak boş bırakılacaktır.
10- İLK BAŞVURU MAKAMI:
Başvurulu hizmetlerde hizmet talebinde bulunanın ilk müracaatını nereye ve hangi makama yapması gerektiği, mevzuat adı ve ilgili madde numarası ile birlikte açıkça yazılacaktır. Hizmet, başvurulu bir hizmet değil ise (-) işareti konularak boş bırakılacaktır.
11- PARAF LİSTESİ:
Başvurulu hizmetlerde, başvuruyu alandan nihaî onayı veren kişiye kadar paraf listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır. Hizmet, başvurulu bir hizmet olmayıp resen verilen bir hizmet ise, işlemi ilk başlatandan nihaî onayı veren kişiye kadar paraf listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır.
12- KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR:
Hizmetin sunum sürecinde yapılması gereken kurum içi yazışmaların hangi birimle, ne amaçla yapıldığı, mevzuat dayanağı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Merkez birimlerinin kendi aralarında veya taşra teşkilatıyla ya da taşranın merkez birimleri ile yaptığı yazışmalar iç yazışmadır. 
13- KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR:
Hizmetin sunum sürecinde yapılması gereken kurum dışı yazışmaların hangi kurumla, ne amaçla yapıldığı, mevzuat dayanağı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Diğer kurumlar ile koordinasyon sağlamak ya da görüş, onay, bilgi, belge istemek için yapılan yazışmalar dış yazışmadır.
14- MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ:
Mevzuatta hizmetin tamamlanması için herhangi bir süre öngörülmüş ise bu süre, mevzuatın adı ve ilgili madde numarası ile birlikte açıkça yazılacaktır.
15- HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ:
Mevzuatta başka bir süre belirtilmiş olsa bile hizmetin fiili olarak ortalama ne kadar sürede tamamlandığı yazılacaktır.
16- YILLIK İŞLEM SAYISI:
Hizmetinin yılda kaç defa sunulduğu yazılacaktır.
17- HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI:
Hizmet elektronik olarak sunuluyor ise ilgili internet sayfasının adresi, sunulmuyor ise “Sunulmuyor” ifadesi yazılacaktır.