Kurum Amiri:

J. Ütğm. Ahmet YALÇIN
İlçe Jandarma Komutanı 

 
Kurumun Görevleri:

Jandarma, polis sorumluluk sahası dışında kalan bölgede yetkili ve görevli olup, bu alan, ilçemiz kent merkezi dışında kalan mahallelerden oluşmaktadır.

Mülki Görevleri

 1. Halkın can, ırz ve malını korur.
 2. Suç işlenmesini önlemek ve kamu düzenini sağlamak için gerekli önlemleri alır.
 3. Asayişi ve gerek kamunun, gerekse kişilerin güvenliğini ve konut dokunulmazlığını korur.
 4. Anayasada ve kanunlarda düzenlenen hak ve hürriyetlerin güvenli şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri alır.
 5. Kamunun huzur ve sükûnunu bozan; kanunlara, nizamlara ve kamu düzenine aykırı eylemlerin işlenmesine yasa ve nizamlar gereğince engel olur.
 6. Yardım isteyenlere, korunmaya muhtaç çocuklarla yardım gereken küçüklere; sakat, hasta, yaşlı kimselerle, düşkün ya da kimsesizlere ve yabancılara yardım eder.
 7. Kendi sorumluluğuna verilmiş Devlet sınırlarının güvenliğini koruyucu önlemler alır ve her türlü kaçakçılığa engel olur.
 8. Ceza infaz kurumlarının ve tutuk evlerinin dış korumalarını sağlayıcı önlemleri alır. Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleriyle muhafazalarını sağlar.
 9. Açılması izne bağlı yerlerle ilgili görüş bildirir, izinsiz açılan yerleri tespit ederek gereği için ilgili idareye bildirir.
 10. Kendi sorumluluk sahasında trafik ile ilgili tedbirleri alır, denetimler yapar ve cezayî müeyyideler uygular.

Adli Görevleri

Adli görevler; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsar.

Bu esas çerçevesinde Jandarma aşağıdaki adli görevleri icra eder;

 1. Suçları aramak, herhangi bir ihbar ya da şikayet beklemeksizin, bütün istihbarat tekniklerinden yararlanarak, suçları ve suçluları ortaya çıkarmak,
 2. Olayın aydınlanması, adli makamlarca konunun yeterince anlaşılması için gerekli acele önlemleri almak ve bu anlamda olmak üzere; suç ve suçun sanığı olabilecekleri, bunlarla ilgili delilleri aramak, saptamak; toplayıp korumak, olay yerini aynen ya da resim, kroki vb. yöntemlerle koruyucu önlemler almak,
 3. Düzenlenen belgeleri, toplanan delilleri, suçun sanık ve ilgililerini; ilgisine göre Cumhuriyet Savcılığına ya da diğer yetkili makamlara, kanun ve nizamlarda öngörülen esaslara uygun olarak göndermek,
 4. Cumhuriyet Savcısının ya da diğer yetkili adli makamların, kanun ve nizamlar çerçevesindeki isteklerine uygun olarak; gerekli soruşturma işlemlerini yerine getirmek, bilgi vermek,
 5. İhzar, tutuklama, yakalama ve hapsen tazyik müzekkerelerini yerine getirmek,
 6. Polis teşkilatı olmayan yerlerde duruşmaların güvenlik ve disiplininin sağlanması ya da diğer adli işlemlerin yürütülüşü sırasında önlem alınması için; Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla iletilen kanun ve nizama uygun istekleri yerine getirmek,
 7. Zor kullanılması gereken durumlarda, görevi yerine getirirken engellenme ya da saldırıya uğrama tehlikesinin bulunduğu durumlarda; icra memurları tarafından, yazıyla istenen yardım görevinin gereğini yapmak,

Jandarmanın ayrıca mülki ve adli görevleri dışında kalan görevleri ile askeri görevleri bulunmaktadır.

 

İletişim :

Adres    : Yrükselim Mah Gazi Mustafa Kuşçu Cd No:1/A
Tel        : 0344 225 85 45
Fax       :
e-posta :
Web     :