Kurum Amiri: 

Arif GÜRBÜZ

İlçe Emniyet Müdürü

 

Kurumun Görevleri:

Polis, merkez mahallerin oluşturduğu kent merkezinde görevli ve yetkilidir.
 

Mülkî Görevleri

 1. Halkın can, ırz ve malını korur.
 2. Suç işlenmesini önlemek ve kamu düzenini sağlamak için gerekli önlemleri alır.
 3. Asayişi ve gerek kamunun, gerekse kişilerin güvenliğini ve konut dokunulmazlığını korur.
 4. Anayasada ve kanunlarda düzenlenen hak ve hürriyetlerin güvenli şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri alır.
 5. Kamunun huzur ve sükûnunu bozan; kanunlara, nizamlara ve kamu düzenine aykırı eylemlerin işlenmesine yasa ve nizamlar gereğince engel olur.
 6. Yardım isteyenlere, korunmaya muhtaç çocuklarla yardım gereken küçüklere; sakat, hasta, yaşlı kimselerle, düşkün ya da kimsesizlere ve yabancılara yardım eder.
 7. Her türlü kaçakçılığa engel olur.
 8. Açılması izne bağlı yerlerle ilgili görüş bildirir, izinsiz açılan yerleri tespit ederek gereği için ilgili idareye bildirir.
 9. Kendi sorumluluk sahasında trafik ile ilgili tedbirleri alır, denetimler yapar ve cezayî müeyyideler uygular.

 Adlî Görevleri

Adli görevler; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsar.

Bu esas çerçevesinde polis aşağıdaki adli görevleri icra eder;

 1. Suçları aramak, herhangi bir ihbar ya da şikayet beklemeksizin, bütün istihbarat tekniklerinden yararlanarak, suçları ve suçluları ortaya çıkarmak,
 2. Olayın aydınlanması, adli makamlarca konunun yeterince anlaşılması için gerekli acele önlemleri almak ve bu anlamda olmak üzere; suç ve suçun sanığı olabilecekleri, bunlarla ilgili delilleri aramak, saptamak; toplayıp korumak, olay yerini aynen ya da resim, kroki vb. yöntemlerle koruyucu önlemler almak,
 3. Düzenlenen belgeleri, toplanan delilleri, suçun sanık ve ilgililerini; ilgisine göre Cumhuriyet Savcılığına ya da diğer yetkili makamlara, kanun ve nizamlarda öngörülen esaslara uygun olarak göndermek,
 4. Cumhuriyet Savcısının ya da diğer yetkili adli makamların, kanun ve nizamlar çerçevesindeki isteklerine uygun olarak; gerekli soruşturma işlemlerini yerine getirmek, bilgi vermek
 5. İhzar, tutuklama, yakalama ve hapsen tazyik müzekkerelerini yerine getirmek,
 6. Polis teşkilatı olmayan yerlerde duruşmaların güvenlik ve disiplininin sağlanması ya da diğer adli işlemlerin yürütülüşü sırasında önlem alınması için; Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla iletilen kanun ve nizama uygun istekleri yerine getirmek,
 7. Zor kullanılması gereken durumlarda, görevi yerine getirirken engellenme ya da saldırıya uğrama tehlikesinin bulunduğu durumlarda; icra memurları tarafından, yazıyla istenen yardım görevinin gereğini yapmaktır.

 İletişim  :

Adres    :  Yenişehir Mah. Dayızade Mehmet Efendi Cd. Eski Askerlik Şubesi                                                
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
Tel        :  0 344 225 08 26/117  
Fax        :
e-posta  :
Web      :